یک عمر

 

یک عمر در انتظاری ...

تا بیابی آن را که درکت کند ؛

... و تو را ...

همان گونه که هستی بپذیرد !

و عاقبت در می یابی که او ...

از همان آغاز ؛

" خودت " بوده ای !!!

 

/ 7 نظر / 23 بازدید
جلیل

سلام خورشید نامهربان حالت خوبه طرف ما هم دیگه نمیای[گل]

انسان

[دست][دست][دست]ووووووووووووای ...زیبا ...همین هم هست..[گل][گل][گل][گل]

ذکریا

سـلـامــی چــو بـوی خــوش آشــنــایــی بــــدان مــــردم دیــــده روشــــنـــایــــی درودی چــــو نــــور دل پــــارســـایـــان بـــدان شـــمـــع خــلــوتــگــه پــارســایــی نــمـی‌بــیــنـم از هـمـدمـان هـیـچ بـر جـای دلــم خـون شـد از غـصـه سـاقـی کـجـایـی ز کــوی مـغـان رخ مـگـردان کـه آن جـا فــروشــنـد مــفــتــاح مــشــکـل گـشـایـی عروس جهان گر چه در حد حسن است ز حـــد مـــی‌بـــرد شـــیـــوه بـــی‌وفـــایـــی دل خــســتــه مــن گـرش هـمـتـی هـسـت نــخــواهــد ز ســنــگـیـن دلـان مـومـیـایـی مــی صــوفــی افــکـن کـجـا مـی‌فـروشـنـد کـــه در تـــابـــم از دســت زهــد ریــایــی رفـیـقـان چـنـان عـهـد صـحبت شکستند کــه گــویــی نــبــوده‌ســت خــود آشـنـایـی مــرا گــر تــو بــگــذاری ای نـفـس طـامـع بـــســـی پـــادشــایــی کــنــم در گــدایــی بـــیـــامـــوزمـــت کـــیــمــیــای ســعــادت ز هــمــصــحــبــت بــد جــدایــی جــدایــی مــکـن حـافـظ از جـور دوران شـکـایـت چـــه دانــی تــو ای بــنــده کــار خــدایــی ایام به کام[گل]

ذکریا

مرگ هم به تساوی تقسیم نمی شود عجبا ! هیچ کس هنوز به سهم کم اش از مرگ اعتراض نکرده است خیلی ها سهم بیشتری از مرگ نصیب شان می شود کودک بودم که درسینما مردی ازاسب افتاد و آنقدر روی زمین کشیده شد که : گریه چشم هایم را بست بعد ها دانستم افتادن از اسب گریه ندارد خیلی ها از اصل می افتند و می میرند محمدعلی بهمنی ایام به کام[گل]

ذکریا

زندگی را به فردا مگذار رویاهای گاه بگاه را باکی نیست به فردا های دور میندیش، پشیمان روزهای رفته مباش تنها به امید افقهای امروز را بنگر. به هدف خویش بی هراس دست برآور هر چند بعید نماید و پیروزی چون فرا چنگ آمد به شگفتی اندر مشو. در میانه مردم جهان، آنان که به راستی برگزیده‌اند، آنان که به رویای خویش دست می‌یابند، همواره آن کسانند که تنها روی بدان می‌کنند که آنان را مشتاقند. باری، یکی باش نه از بیشمار خیل بلکه در میان اندک شمار خاص. ایام به کام[گل]