عشق و نفرت

 

عشق، تلسکوپ است ...

... و ...

... نفرت ؛

میکروسکوپ !!!

/ 2 نظر / 37 بازدید
بانو

و من هیچ وقت دیگه سراغ هیچکدومش نمی رم[ابرو]

انسان

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]