آرامش

 

آرامش محصول تفکر نیست ؛

آرامش ...

هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلی است ؛

... که ارزش فکر کردن ندارد ! 

 

/ 4 نظر / 65 بازدید
zaHra

اوهوم ! اینجوریه

انسان

[گل][گل][گل][دست] [گل][گل][دست] [گل][دست] [دست] بسیار عالی[قلب]

انسان

[گل][گل][گل][لبخند]