بهترین بازیگر

 

در مقابل مشکلات زندگی ؛ 

خم به ابرو نیاور ...

کارگردان ؛

همیشه نقش های سخت را ...

به بهترین بازیگرها می دهد !!!

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
انسان

مووووووووووووووووووووافقم.....[نیشخند][چشمک]

محمد

دکارت گفته: هیچ چیز در دنیا بهتر از عقل تقسیم نشده است ، چون هر کسی فکر می کند بیشتر از بقیه دارد. اما حکیم دیگری گفت: هیچ چیز در دنیا بهتر از عقل تقسیم نشده بود ، اگر هر کسی فکر می کرد کمتر از بقیه دارد