الهی ...

 

الهی ...

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم ؛

نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی !

در اگر باز نگردد نروم باز به جایی ...

پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی !

کس به غیر تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی ؛

باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی ...

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
سارینا

خیلی قشنگ خیلی قشنگ،امشب شب قدر التماس دعا

انسان

[گل][گل][گل][دست][دست][دست][دست]عالی