دروغ گفته اند !!!

 

دروغ گفتند این شاعران قدیمی !!!

وقتی سرودند :

بیستون کندن فرهاد نه کاری است شگفت ...

شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است !!!

دروغ گفته اند ، دروغ ....

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
غزل

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم ازتمام زمین یک خیابان را واز تمام تو یک دست که قفل شود در دست من